Linux Professional Institute LPIC-2 201-450 Linux Engineer

  • 160.00€


Available OptionsОфициален Курс Linux Professional Institute LPIC-2 201 (201-450) Linux Engineer

IT-Training.pro е Authorized Training Partner на Linux Professional Institute. Всички LPIC курсове са съгласно официалната сертификационна програма с гарантирано качество и успеваемост. 

Формат на курса: Онлайн или Присъствен Курс, провежда се в реално време от сертифициран инструктор. Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-2, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux IT специалист.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • онлайн или присъствено обучение
  • сертификат за завършен курс
  • достъп до виртуален лаб
  • книги и учебни материали
  • достъп до онлайн примерни тестове
  • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-2; желаещи да научат Linux и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, плащане с карта (Maestro, Mastercard, Visa).

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Съдържание:

Topic 200: Capacity Planning
200.1 Measure and Troubleshoot Resource Usage
Description: Candidates should be able to measure hardware resource and network bandwidth, identify and troubleshoot resource problems.
Key Knowledge Areas:
Measure CPU usage
Measure memory usage
Measure disk I/O
Measure network I/O
Measure firewalling and routing throughput
Map client bandwidth usage
Match / correlate system symptoms with likely problems
Estimate throughput and identify bottlenecks in a system including networking
The following is a partial list of the used files, terms and utilities:
iostat, netstat, w, top, sar, processes blocked on I/O, blocks out, vmstat, pstree, ps, Isof, uptime, swap, blocks in

200.2 Predict Future Resource Needs
Description: Candidates should be able to monitor resource usage to predict future resource needs.
Key Knowledge Areas:
Use collectd to monitor IT infrastructure usage
Predict capacity break point of a configuration
Observe growth rate of capacity usage
Graph the trend of capacity usage
Awareness of monitoring solutions such as Nagios, MRTG and Cacti
The following is a partial list of the used files, terms and utilities:
diagnose
predict growth
resource exhaustion

Topic 201: Linux Kernel
201.1 Kernel Components
Description: Candidates should be able to utilize kernel components that are necessary to specific hardware, hardware drivers, system resources and requirements. This objective includes implementing different types of kernel images, identifying stable and development kernels and patches, as well as using kernel modules.
Key Knowledge Areas:
Kernel 2.6.x, 3.x and 4.x documentation
Terms and Utilities:
/usr/src/linux/
/usr/src/linux/Documentation/
zImage
bzImage
xz compression

201.2 Compiling a kernel
Description: Candidates should be able to properly configure a kernel to include or disable specific features of the Linux kernel as necessary. This objective includes compiling and recompiling the Linux kernel as needed, updating and noting changes in a new kernel, creating an initrd image and installing new kernels.
Key Knowledge Areas:
/usr/src/linux/
Kernel Makefiles
Kernel 2.6.x/3.x make targets
Customize the current kernel configuration.
Build a new kernel and appropriate kernel modules.
Install a new kernel and any modules.
Ensure that the boot manager can locate the new kernel and associated files.
Module configuration files
Use DKMS to compile kernel modules.
Awareness of dracut
Terms and Utilities:
mkinitrd, mkinitramfs, make
make targets (all, config, xconfig, menuconfig, gconfig, oldconfig, mrproper, zImage, bzImage, modules, modules_install, rpm-pkg, binrpm-pkg, deb-pkg)
gzip, bzip2, module tools, /usr/src/linux/.config, /lib/modules/kernel-version/, depmod, dkms

201.3 Kernel runtime management and troubleshooting
Description: Candidates should be able to manage and/or query a 2.6.x, 3.x or 4.x kernel and its loadable modules. Candidates should be able to identify and correct common boot and run time issues. Candidates should understand device detection and management using udev. This objective includes troubleshooting udev rules.
Key Knowledge Areas:
Use command-line utilities to get information about the currently running kernel and kernel modules
Manually load and unload kernel modules
Determine when modules can be unloaded
Determine what parameters a module accepts
Configure the system to load modules by names other than their file name.
/proc filesystem
Content of /, /boot/ , and /lib/modules/
Tools and utilities to analyze information about the available hardware
udev rules
Terms and Utilities:
/lib/modules/kernel-version/modules.dep, module configuration files in /etc/, /proc/sys/kernel/, /sbin/depmod, /sbin/rmmod, /sbin/modinfo, /bin/dmesg, /sbin/lspci, /usr/bin/lsdev, /sbin/lsmod, /sbin/modprobe, /sbin/insmod, /bin/uname, /usr/bin/lsusb, /etc/sysctl.conf, /etc/sysctl.d/, /sbin/sysctl, udevmonitor, udevadm monitor, /etc/udev/

Topic 202: System Startup
202.1 Customizing SysV-init system startup
Description: Candidates should be able to query and modify the behaviour of system services at various run levels. A thorough understanding of the init structure and boot process is required. This objective includes interacting with run levels.
Key Knowledge Areas:
Linux Standard Base Specification (LSB)
SysV init environment
Terms and Utilities:
/etc/inittab, /etc/init.d/, /etc/rc.d/, chkconfig, update-rc.d, init and telinit

202.2 System Recovery
Description: Candidates should be able to properly manipulate a Linux system during both the boot process and during recovery mode. This objective includes using both the init utility and init-related kernel options. Candidates should be able to determine the cause of errors in loading and usage of bootloaders. GRUB version 2 and GRUB Legacy are the bootloaders of interest.
Key Knowledge Areas:
GRUB version 2 and Legacy
Grub shell
Boot loader start and hand off to kernel
Kernel loading
Hardware initialization and setup
Daemon/service initialization and setup
Know the different boot loader install locations on a hard disk or removable device
Overwriting standard boot loader options and using boot loader shells
Awareness of UEFI
Terms and Utilities:
mount, fsck, inittab, telinit and init with SysV init, the contents of /boot/ and /boot/grub/, GRUB, grub-install, initrd, initramfs, aster boot record

202.3 Alternate Bootloaders
Description: Candidates should be aware of other bootloaders and their major features.
Key Knowledge Areas:
SYSLINUX, ISOLINUX, PXELINUX
Understanding of PXE for both BIOS and UEFI
Awareness of systemd-boot and U-Boot
Terms and Utilities:
syslinux
extlinux
isolinux.bin
isolinux.cfg
isohdpfx.bin
efiboot.img
pxelinux.0
pxelinux.cfg/
uefi/shim.efi
uefi/grubx64.efi

Topic 203: Filesystem and Devices
203.1 Operating the Linux filesystem
Description: Candidates should be able to properly configure and navigate the standard Linux filesystem. This objective includes configuring and mounting various filesystem types.
Key Knowledge Areas:
The concept of the fstab configuration
Tools and utilities for handling SWAP partitions and files
Use of UUIDs for identifying and mounting file systems
Terms and Utilities:
/etc/fstab
/etc/mtab
/proc/mounts
mount and umount
blkid
sync
swapon
swapoff

203.2 Maintaining a Linux filesystem​
Description: Candidates should be able to properly maintain a Linux filesystem using system utilities. This objective includes manipulating standard filesystems and monitoring SMART devices.
Key Knowledge Areas:
Tools and utilities to manipulate and ext2, ext3 and ext4
Tools and utilities to manipulate xfs
Awareness of Btrfs
Terms and Utilities:
fsck (fsck.*)
mkfs (mkfs.*)
dumpe2fs, xfsdump, xfsrestore
debugfs
tune2fs
mkswap
xfs_info, xfs_check and xfs_repair
smartd, smartctl

203.3 Creating and configuring filesystem options
Description: Candidates should be able to configure automount filesystems using AutoFS. This objective includes configuring automount for network and device filesystems. Also included is creating filesystems for devices such as CD-ROMs and a basic feature knowledge of encrypted filesystems.
Key Knowledge Areas:
autofs configuration files
UDF and ISO9660 tools and utilities
awareness of CD-ROM filesystems (UDF, ISO9660, HFS)
awareness of CD-ROM filesystem extensions (Joliet, Rock Ridge, El Torito)
basic feature knowledge of encrypted filesystems
Terms and Utilities:
/etc/auto.master
/etc/auto.[dir]
mkisofs

Topic 204: Advanced Storage Device Administration
204.1 Configuring RAID
Description: Candidates should be able to configure and implement software RAID. This objective includes using and configuring RAID 0, 1 and 5.
Key Knowledge Areas:
Software raid configuration files and utilities
Terms and Utilities:
mdadm.conf
mdadm
/proc/mdstat
partition type 0xFD

204.2 Adjusting Storage Device Access
Description: Candidates should be able to configure kernel options to support various drives. This objective includes software tools to view & modify hard disk settings including iSCSI devices.
Key Knowledge Areas:
Tools and utilities to configure DMA for IDE devices including ATAPI and SATA
Tools and utilities to manipulate or analyze system resources (e.g. interrupts)
Awareness of sdparm command and its uses
Tools and utilities for iSCSI
Terms and Utilities:
hdparm, sdparm
tune2fs
sysctl
/dev/hd*, /dev/sd*
iscsiadm, scsi_id, iscsid and iscsid.conf
WWID, WWN, LUN numbers

204.3 Logical Volume Manager
Description: Candidates should be able to create and remove logical volumes, volume groups, and physical volumes. This objective includes snapshots and resizing logical volumes.
Key Knowledge Areas:
Tools in the LVM suite
Resizing, renaming, creating, and removing logical volumes, volume groups, and physical volumes
Creating and maintaining snapshots
Activating volume groups
Terms and Utilities:
/sbin/pv*
/sbin/lv*
/sbin/vg*
mount
/dev/mapper/

Topic 205: Network Configuration
205.1 Basic networking configuration
Description: Candidates should be able to configure a network device to be able to connect to a local, wired or wireless, and a wide-area network. This objective includes being able to communicate between various subnets within a single network including both IPv4 and IPv6 networks.
Key Knowledge Areas:
Utilities to configure and manipulate ethernet network interfaces
Configuring basic access to wireless networks with iw, iwconfig and iwlist
Terms and Utilities:
/sbin/route
/sbin/ifconfig
/sbin/ip
/usr/sbin/arp
/sbin/iwconfig
/sbin/iwlist

205.2 Advanced Network Configuration and Troubleshooting
Description: Candidates should be able to configure a network device to implement various network authentication schemes. This objective includes configuring a multi-homed network device and resolving communication problems.
Key Knowledge Areas:
Utilities to manipulate routing tables
Utilities to configure and manipulate ethernet network interfaces
Utilities to analyze the status of the network devices
Utilities to monitor and analyze the TCP/IP traffic
Terms and Utilities:
/sbin/route
/sbin/ifconfig
/bin/netstat
/bin/ping
/usr/sbin/arp
/usr/sbin/tcpdump
/usr/sbin/lsof
/usr/bin/nc
/sbin/ip
nmap

205.3 Troubleshooting Network Issues
Description: Candidates should be able to identify and correct common network setup issues, to include knowledge of locations for basic configuration files and commands.
Key Knowledge Areas:
Location and content of access restriction files
Utilities to configure and manipulate ethernet network interfaces
Utilities to manage routing tables
Utilities to list network states.
Utilities to gain information about the network configuration
Methods of information about the recognized and used hardware devices
System initialization files and their contents (SysV init process)
Awareness of NetworkManager and its impact on network configuration
Terms and Utilities:
/sbin/ifconfig
/sbin/route
/bin/netstat
/etc/network/, /etc/sysconfig/network-scripts/
/bin/ping
System log files such as /var/log/syslog & /var/log/messages
/etc/resolv.conf
/etc/hosts
/etc/hostname, /etc/HOSTNAME
/bin/hostname
/usr/sbin/traceroute
/bin/dmesg
/etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny

Topic 206: System Maintenance
206.1 Make and install programs from source
Description: Candidates should be able to build and install an executable program from source. This objective includes being able to unpack a file of sources.
Key Knowledge Areas:
Unpack source code using common compression and archive utilities
Understand basics of invoking make to compile programs
Apply parameters to a configure script
Know where sources are stored by default
Terms and Utilities:
/usr/src/
gunzip
gzip
bzip2
tar
configure
make
uname
install
patch

206.2 Backup operations
Description: Candidates should be able to use system tools to back up important system data.
Key Knowledge Areas:
Knowledge about directories that have to be include in backups
Awareness of network backup solutions such as Amanda, Bacula and BackupPC
Knowledge of the benefits and drawbacks of tapes, CDR, disk or other backup media
Perform partial and manual backups
Verify the integrity of backup files
Partially or fully restore backups
Terms and Utilities:
/bin/sh
dd
tar
/dev/st* and /dev/nst*
mt
rsync

206.3 Notify users on system-related issues
Description: Candidates should be able to notify the users about current issues related to the system.
Key Knowledge Areas:
Automate communication with users through logon messages
Inform active users of system maintenance
Terms and Utilities:
/etc/issue
/etc/issue.net
/etc/motd
wall
/sbin/shutdown

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Linux Professional Institute LPIC-2 202-450 Linux Engineer

Linux Professional Institute LPIC-2 202-450 Linux Engineer

Официален Курс Linux Professional Institute LPIC-2 202 Linux EngineerФормат на курса: Онлайн или При..

160.00€

Tags: online, присъствен, онлайн, курс, training, certification, linux, lpic, 201, linux engineer, 201-450, lpic-2, курс, онлайн, сертификация