Присъствен Курс LPI LPIC-1 101 System Administrator

  • 150.00€


Available OptionsПрисъствен Официален Курс:  Linux Professional Institute LPIC-1 101 System Administrator


IT-Training Ви гарантира 100% за качеството на този курс. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили.

Формат на курса: Присъствен курс, воден от сертифициран инструктор в учебна зала

 Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-1, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux IT специалист.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • присъствено обучение
  • сертификат за завършен курс
  • самостоятелна лаб среда
  • книги и учебни материали
  • достъп до онлайн тестове
  • видео библиотека към курса - достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: junior Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-1; желаещи да научат Linux и да повишат професионалната си квалификация.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 40 уч.ч. онлайн обучение (теория и практика).

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса. 

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, брой, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.


Дати на провеждане: съгласно календар обучения и обявени събития на нашата Facebook страница.

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас, чрез меню контакти.


Съдържание:

Topic 101: System Architecture


101.1 Determine and configure hardware settings


Weight: 2


Description: Candidates should be able to determine and configure fundamental system hardware.


Key Knowledge Areas:


Tools and utilities to list various hardware information (e.g. lsusb, lspci, etc.)

Tools and utilities to manipulate USB devices

Conceptual understanding of sysfs, udev, dbus

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:


/sys/

/proc/

/dev/

modprobe

lsmod

lspci

lsusb


101.2 Boot the system


Weight: 3


Description: Candidates should be able to guide the system through the booting process.


Key Knowledge Areas:


Provide common commands to the boot loader and options to the kernel at boot time

Demonstrate knowledge of the boot sequence from BIOS to boot completion

Understanding of SysVinit and systemd

Awareness of Upstart

Check boot events in the log files

Terms and Utilities:


dmesg

BIOS

bootloader

kernel

initramfs

init

SysVinit

systemd


101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system


Weight: 3


Description: Candidates should be able to manage the SysVinit runlevel or systemd boot target of the system. This objective includes changing to single user mode, shutdown or rebooting the system. Candidates should be able to alert users before switching runlevels / boot targets and properly terminate processes. This objective also includes setting the default SysVinit runlevel or systemd boot target. It also includes awareness of Upstart as an alternative to SysVinit or systemd.


Key Knowledge Areas:


Set the default runlevel or boot target

Change between runlevels / boot targets including single user mode

Shutdown and reboot from the command line

Alert users before switching runlevels / boot targets or other major system events

Properly terminate processes

Terms and Utilities:


/etc/inittab

shutdown

init

/etc/init.d/

telinit

systemd

systemctl

/etc/systemd/

/usr/lib/systemd/

wall

Topic 102: Linux Installation and Package Management


102.1 Design hard disk layout


Weight: 2


Description: Candidates should be able to design a disk partitioning scheme for a Linux system.


Key Knowledge Areas:


Allocate filesystems and swap space to separate partitions or disks

Tailor the design to the intended use of the system

Ensure the /boot partition conforms to the hardware architecture requirements for booting

Knowledge of basic features of LVM

Terms and Utilities:


/ (root) filesystem

/var filesystem

/home filesystem

/boot filesystem

swap space

mount points

partitions


102.2 Install a boot manager


Weight: 2


Description: Candidates should be able to select, install and configure a boot manager.


Key Knowledge Areas:


Providing alternative boot locations and backup boot options

Install and configure a boot loader such as GRUB Legacy

Perform basic configuration changes for GRUB 2

Interact with the boot loader

The following is a partial list of the used files, terms and utilities:


menu.lst, grub.cfg and grub.conf

grub-install

grub-mkconfig

MBR


102.3 Manage shared libraries


Weight: 1


Description: Candidates should be able to determine the shared libraries that executable programs depend on and install them when necessary.


Key Knowledge Areas:


Identify shared libraries

Identify the typical locations of system libraries

Load shared libraries

Terms and Utilities:


ldd

ldconfig

/etc/ld.so.conf

LD_LIBRARY_PATH


102.4 Use Debian package management


Weight: 3


Description: Candidates should be able to perform package management using the Debian package tools.


Key Knowledge Areas:


Install, upgrade and uninstall Debian binary packages

Find packages containing specific files or libraries which may or may not be installed

Obtain package information like version, content, dependencies, package integrity and installation status (whether or not the package is installed)

Terms and Utilities:


/etc/apt/sources.list

dpkg

dpkg-reconfigure

apt-get


apt-cache


aptitude


102.5 Use RPM and YUM package management


Weight: 3


Description: Candidates should be able to perform package management using RPM and YUM tools.


Key Knowledge Areas:


Install, re-install, upgrade and remove packages using RPM and YUM

Obtain information on RPM packages such as version, status, dependencies, integrity and signatures

Determine what files a package provides, as well as find which package a specific file comes from

Terms and Utilities:


rpm

rpm2cpio

/etc/yum.conf

/etc/yum.repos.d/

yum

yumdownloader

Topic 103: GNU and Unix Commands


103.1 Work on the command line


Weight: 4


Description: Candidates should be able to interact with shells and commands using the command line. The objective assumes the Bash shell.


Key Knowledge Areas:


Use single shell commands and one line command sequences to perform basic tasks on the command line

Use and modify the shell environment including defining, referencing and exporting environment variables

Use and edit command history

Invoke commands inside and outside the defined path

Terms and Utilities:


bash

echo

env

export

pwd

set

unset

man

uname

history

.bash_history


103.2 Process text streams using filters


Weight: 3


Description: Candidates should should be able to apply filters to text streams.


Key Knowledge Areas:


Send text files and output streams through text utility filters to modify the output using standard UNIX commands found in the GNU textutils package


Terms and Utilities:


cat

cut

expand

fmt

head

join

less

nl

od

paste

pr

sed

sort

split

tail

tr

unexpand

uniq

wc


103.3 Perform basic file management


Weight: 4


Description: Candidates should be able to use the basic Linux commands to manage files and directories.


Key Knowledge Areas:


Copy, move and remove files and directories individually

Copy multiple files and directories recursively

Remove files and directories recursively

Use simple and advanced wildcard specifications in commands

Using find to locate and act on files based on type, size, or time

Usage of tar, cpio and dd

Terms and Utilities:


cp

find

mkdir

mv

ls

rm

rmdir

touch

tar

cpio

dd

file

gzip

gunzip

bzip2

xz

file globbing


103.4 Use streams, pipes and redirects


Weight: 4


Description: Candidates should be able to redirect streams and connect them in order to efficiently process textual data. Tasks include redirecting standard input, standard output and standard error, piping the output of one command to the input of another command, using the output of one command as arguments to another command and sending output to both stdout and a file.


Key Knowledge Areas:


Redirecting standard input, standard output and standard error

Pipe the output of one command to the input of another command

Use the output of one command as arguments to another command

Send output to both stdout and a file

Terms and Utilities:


tee

xargs


103.5 Create, monitor and kill processes


Weight: 4


Description: Candidates should be able to perform basic process management.


Key Knowledge Areas:


Run jobs in the foreground and background

Signal a program to continue running after logout

Monitor active processes

Select and sort processes for display

Send signals to processes

Terms and Utilities:


&

bg

fg

jobs

kill

nohup

ps

top

free

uptime

pgrep

pkill

killall

screen


103.6 Modify process execution priorities


Weight: 2


Description: Candidates should should be able to manage process execution priorities.


Key Knowledge Areas:


Know the default priority of a job that is created

Run a program with higher or lower priority than the default

Change the priority of a running process

Terms and Utilities:


nice

ps

renice

top


103.7 Search text files using regular expressions


Weight: 2


Description: Candidates should be able to manipulate files and text data using regular expressions. This objective includes creating simple regular expressions containing several notational elements. It also includes using regular expression tools to perform searches through a filesystem or file content.


Key Knowledge Areas:


Create simple regular expressions containing several notational elements

Use regular expression tools to perform searches through a filesystem or file content

Terms and Utilities:

grep

egrep

fgrep

sed

regex(7)


103.8 Perform basic file editing operations using vi


Weight: 3


Description: Candidates should be able to edit text files using vi. This objective includes vi navigation, basic vi modes, inserting, editing, deleting, copying and finding text.


Key Knowledge Areas:


Navigate a document using vi

Use basic vi modes

Insert, edit, delete, copy and find text

Terms and Utilities:


vi

/, ?

h,j,k,l

i, o, a

c, d, p, y, dd, yy

ZZ, :w!, :q!, :e!

Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard


104.1 Create partitions and filesystems


Weight: 2


Description: Candidates should be able to configure disk partitions and then create filesystems on media such as hard disks. This includes the handling of swap partitions.


Key Knowledge Areas:


Manage MBR partition tables

Use various mkfs commands to create various filesystems such as:

ext2/ext3/ext4

XFS

VFAT

Awareness of ReiserFS and Btrfs

Basic knowledge of gdisk and parted with GPT

Terms and Utilities:


fdisk

gdisk

parted

mkfs

mkswap


104.2 Maintain the integrity of filesystems


Weight: 2


Description: Candidates should be able to maintain a standard filesystem, as well as the extra data associated with a journaling filesystem.


Key Knowledge Areas:


Verify the integrity of filesystems

Monitor free space and inodes

Repair simple filesystem problems

Terms and Utilities:


du

df

fsck

e2fsck

mke2fs

debugfs

dumpe2fs

tune2fs

XFS tools (such as xfs_metadump and xfs_info)


104.3 Control mounting and unmounting of filesystems


Weight: 3


Description: Candidates should be able to configure the mounting of a filesystem.


Key Knowledge Areas:


Manually mount and unmount filesystems

Configure filesystem mounting on bootup

Configure user mountable removable filesystems

Terms and Utilities:


/etc/fstab

/media/

mount

umount


104.4 Manage disk quotas


Weight: 1


Description: Candidates should be able to manage disk quotas for users.


Key Knowledge Areas:


Set up a disk quota for a filesystem

Edit, check and generate user quota reports

Terms and Utilities:


quota

edquota

repquota

quotaon


104.5 Manage file permissions and ownership


Weight: 3


Description: Candidates should be able to control file access through the proper use of permissions and ownerships.


Key Knowledge Areas:


Manage access permissions on regular and special files as well as directories

Use access modes such as suid, sgid and the sticky bit to maintain security

Know how to change the file creation mask

Use the group field to grant file access to group members

Terms and Utilities:


chmod

umask

chown

chgrp


104.6 Create and change hard and symbolic links


Weight: 2


Description: Candidates should be able to create and manage hard and symbolic links to a file.


Key Knowledge Areas:


Create links

Identify hard and/or soft links

Copying versus linking files

Use links to support system administration tasks

Terms and Utilities:


ln

ls


104.7 Find system files and place files in the correct location


Weight: 2


Description: Candidates should be thoroughly familiar with the Filesystem Hierarchy Standard (FHS), including typical file locations and directory classifications.


Key Knowledge Areas:


Understand the correct locations of files under the FHS

Find files and commands on a Linux system

Know the location and purpose of important file and directories as defined in the FHS

Terms and Utilities:


find

locate

updatedb

whereis

which

type

/etc/updatedb.conf

Write a review

Please login or register to review

Related Products

Linux Professional Institute LPIC-1 102-500 System Administrator v5.0

Linux Professional Institute LPIC-1 102-500 System Administrator v5.0

Официален Курс Linux Professional Institute LPIC-1 Exam 102-500 System Administrator v5.0IT-Training..

125.00€

Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator v5.0

Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator v5.0

Официален Курс:  Linux Professional Institute LPIC-1 101-500 System Administrator v5.0IT-Traini..

125.00€

Присъствен Курс LPI LPIC-2 201 Linux Engineer

Присъствен Курс LPI LPIC-2 201 Linux Engineer

Присъствен Официален Курс: LPI LPIC-2 201 (201-450) Linux EngineerIT-Training.pro Ви гарантира ..

250.00€

Присъствен Курс LPI LPIC-1 102 System Administrator

Присъствен Курс LPI LPIC-1 102 System Administrator

Присъствен Курс LPI LPIC-1 102 System AdministratorIT-Training Ви гарантира 100% за к..

150.00€

14%
OFF
Присъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-740 Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016IT-T..

300.00€

14%
OFF
Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-741 Networking with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира&nb..

300.00€

14%
OFF
Присъствен Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016

Присъствен Курс Microsoft 70-742 Identity with Windows Server 2016IT-Training Ви гарантира ..

300.00€

Присъствен Курс Juniper Networks Certified Specialist Security JNCIS-SEC JN0-333

Присъствен Курс Juniper Networks Certified Specialist Security JNCIS-SEC JN0-333

Присъствен Онлайн Курс Juniper Networks Certified Specialist Security JNCIS-SEC JN0-333IT-Train..

400.00€

Присъствен Курс Linux Professional Institute LPIC-OT DevOps Tools Engineer

Присъствен Курс Linux Professional Institute LPIC-OT DevOps Tools Engineer

Присъствен Официален Курс:  Linux Professional Institute LPIC-OT (701-100) DevOps Tools Enginee..

250.00€

Присъствен Курс LPI LPIC-2 202 Linux Engineer

Присъствен Курс LPI LPIC-2 202 Linux Engineer

Присъствен Курс LPI LPIC-2 202 Linux EngineerIT-Training Ви гарантира 100% за качеството н..

250.00€

Tags: classroom, Присъствен, training, certification, linux, lpic, 101, system administrator